ಬರೀಸ್ತಾ

ಕಾಫಿ ಶಾಪ್
 07965439498,
1/ಬಿ, ಸ್ವಾಮಿನಿ ಕಾಮ್ಪ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬೋಡಕದೆವ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಮ್‌, ಡ್ರೈವ್ ಇನ್ ರೋಡ್‌, ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್‌ - 380054, Gujarat
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಡ್ರೈವ್-ಇನ್ ಸಿನೆಮಾ
ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ
Barista Coffee: The cafes all have a warm brown and orange feel of dark wood and sink into cushions accompanied with the aroma of coffee being brewed. There is a range of hot and cold coffee drinks, non coffee beverages like tea, smoothies and juices along with a good range of baked goodies. Try out their new range of European coffee-based drinks like the Ice Cappuccino and Shakerato. There is always the brownie with cream and ice cream for the sweet toothed.

Other Branches of Barista

Near Law Garden
Ellis Bridge, Ahmedabad
Opposite Muslim Society
Navarangpura, Ahmedabad
Opposite Municipal Market
Navarangpura, Ahmedabad

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬರೀಸ್ತಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Gandhi Nagar Gulbai Tekra Thaltej Satellite