சேனிடரி வரில்ட்

கட்டுமான பொருள் டீலர்கள்
 08022297176, 08025970214
 09880740443, 09880910001
35/1, பன்னெரகட்டா ரோட்‌, வில்ஸன் கார்டென்‌, பெங்களூர் - 560030, Karnataka
அருகில் எச்.எஸ்.பி.சி. பேங்க்‌
View Map

சேவைகள்

Type: டைல்ஸ்
Brands: என்.எ.
Iron/Steel: நோ
Products: என்.எ.
Parryware: பாத் ட்யூப், கிஸ்டெர்ன், கிலாஜிட் சீட் கவர், கிசென் சிங்க், லேப் சிங்க், பிரெஷர் பம்ப், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், சோப் டிரெ, டாப்ஸ், டாய்‌லெட் பெபர் ஹோல்டர், யூரினல்ஸ், வேனடி கேபின்ஸ், வாஷ் பெசின், வாடர் கிலாஜிட்
Products: ஃபிலோர் டைல்ஸ், வால் டைல்ஸ், வீதிரீஃபீயேத் டைல்ஸ், சரமீக் டைல்ஸ்
Duravit: பாத் ட்யூப், பீதெத்ஸ், கிசென் சிங்க், மல்டி ஃபங்க்ஷனல் ஷாவர், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், டாய்‌லெட்ஸ், யூரினல்ஸ், வாஷ் பெசின்
Ess Ess: ஃபிலஷ் வால்வ்ஸ், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், டாப்ஸ்
Cera: பாத் ட்யூப், கிஸ்டெர்ன், கிலாஜிட் சீட் கவர், ஃபிலோர் டைல்ஸ், ஹைலைடர், கிசென் சிங்க், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், டாப்ஸ், யூரினல்ஸ், வீதிரீஃபீயேத் டைல்ஸ், வாஷ் பெசின், வாடர் கிலாஜிட்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Simpolo: யூரினல்ஸ், வீதிரீஃபீயேத் டைல்ஸ், வால் டைல்ஸ், வாஷ் பெசின், வாடர் கிலாஜிட்
Jaquar: பாத் ட்யூப், கிஸ்டெர்ன், ஃபாகெட்ஸ், ஃபிலஷ் வால்வ்ஸ், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், டாப்ஸ்
Hindware: பாத் ட்யூப், பீதெத்ஸ், கிஸ்டெர்ன், கிலாஜிட் சீட் கவர், ஃபாகெட்ஸ், ஃபிலஷ் வால்வ்ஸ், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், சிங்க்ஸ், ஸ்டீம் ரூம், யூரினல்ஸ், வாஷ் பெசின், வாடர் கிலாஜிட்
Johnson: பாத் ட்யூப், ஃபாகெட்ஸ், இன்ஸ்டென்ட் ஷாவர் சிச்‌டம், கிசென் சிங்க், கிசென் வெஸ்ட் ஷிரெடர், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், ஷாவர் பம்ப், டாப்ஸ், யூரினல்ஸ், வாடர் கிலாஜிட்
Kerovit: பாத் கேபினெட், பாத் ட்யூப், ஃபிலஷ் வால்வ்ஸ், கிசென் சிங்க், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஸ்டீம் ரூம், யூரினல்ஸ், வேனடீஸ், வாடர் கிலாஜிட்
Roca: பாத் ட்யூப், கிஸ்டெர்ன், கிலாஜிட்ஸ், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், டாய்‌லெட்ஸ், யூரினல்ஸ், வாஷ் பெசின்
Toto: பாத் ட்யூப், பீதெத்ஸ், கிலாஜிட் சீட் கவர், ஃபாகெட்ஸ், ஃபிலஷ் வால்வ்ஸ், ஹெண்ட் டாவல் ஹோல்டர், லேவேடோரீஸ், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், டாய்‌லெட்ஸ், யூரினல்ஸ்
cash, credit card
Sanitaryware - டீலர்ஸ்/ரெடெலெர்ஸ்/ரெச்‌லர்ஸ்
Business:
பாத் ட்யூப், வாஷ் பெசின், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், டாப்ஸ்

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Vijaya Nagar Vivek Nagar