மிகிரோலேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 08322254932
ஸ்டிரீட். பிரீட்டோஸ் அபார்ட்மெண்ட்‌, மபூஸா, கோவா - 403507
அருகில் ஸ்டிரீட். பிரீட்டோஸ் ஸ்கூல்‌

சேவைகள்

X-Ray: நோ
Blood Tests: யெஸ்
Scan: நோ

எழுது விமர்சனம்

You might also like