அன்னசி

உணவகம்
4.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, செட்டீனத்
3.0
Address of the listing சர்ச்‌ ஸ்டிரீட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், செட்டீனத், கெரலிட்
5.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, செட்டீனத், கெரலிட்
4.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌ 2என்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், செட்டீனத், சௌத் இன்டியன்‌
3.5
Address of the listing கோரமங்கலா 4டி.எச். பி பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, செட்டீனத், சைனிஸ்
2.5
Address of the listing கோரமங்கலா 6டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, செட்டீனத்
Address of the listing குண்டலா ஹலிலி, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, செட்டீனத்

சௌடீன்

உணவகம்
5.0
Address of the listing கோரமங்கலா 7டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல் , நோ, செட்டீனத், சைனிஸ்

நசீயர்ஸ்

உணவகம்
4.0
Address of the listing உல்சூர், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, செட்டீனத், அல்லாத-வெஜ்
1.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, செட்டீனத், நன்-வெஜ்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, செட்டீனத், சைனிஸ்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌ 2என்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing பூல் ஏரியா, யெஸ், 1 செட்டீனத், யூரோபியன்
1.5
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் ஸ்டெஜ்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், செட்டீனத், நன்-வெஜ், யெஸ்
Address of the listing கோரமங்கலா 4டி.எச். பி பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், செட்டீனத்
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், செட்டீனத், டினர்ஸ்
Address of the listing ஃபிரெஜர் டௌன், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, செட்டீனத், சைனிஸ்
Address of the listing ககாதாசபுரா, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, பிர்‌யானி, டேண்டூரி

நாசீயர்ஸ்

உணவகம்
Address of the listing தெவசந்திரா, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, செட்டீனத்
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி ஃபெஜ்‌ 2, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, பிர்‌யானி, செட்டீனத்
Address of the listing சர்ஜாபுர், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், செட்டீனத், கெரலிட்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

மேலும் காண்க

Coffee Shop உள்ள Bangalore Ice cream Shop உள்ள Bangalore Sweet Shop உள்ள Bangalore