சைனிஸ் ஹட்

உணவகம்
Address of the listing பேலெஸ்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், சைனிஸ், அல்லாத-வெஜ்

மாமா ஜி

உணவகம்
2.5
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி ஃபெஜ்‌ 1, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, சைனிஸ்
Address of the listing கோரமங்கலா 4டி.ஹெச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, அந்திரா, சைனிஸ்
Address of the listing ஃபிரெஜர் டௌன், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், அல்லாத-வெஜ்
Address of the listing ஜெ.பி நகர்‌ 2என்.டி. ஃபெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing வ்யலிகாவல், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், அல்லாத-வெஜ்
Address of the listing ரெசிதென்ஸி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், அல்லாத-வெஜ்
Address of the listing மகதி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

சிதாரா

உணவகம்
Address of the listing ராஜாஜி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, அந்திரா, சைனிஸ்

சிதாரா

உணவகம்
Address of the listing கோரமங்கலா 4டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, அந்திரா, சைனிஸ்

கரி லீவ்ஸ்

உணவகம்
2.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 9டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
2.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, பிர்‌யானி, சைனிஸ்
1.5
Address of the listing கோரமங்கலா 4டி.எச். பி பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, அந்திரா, சைனிஸ்

மோமோ ஹட்

உணவகம்
1.0
Address of the listing கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், டிபெடேன், அல்லாத-வெஜ்
Address of the listing போமசாண்டிரா இன்டஸ்டிரியில்‌ ஏரியா, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், வெஜ், யெஸ்

சரகார்

உணவகம்
Address of the listing பசாவெஷ்வாரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, 1 சைனிஸ், இன்டியன்‌
1.0
Address of the listing டோமிலுர், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing ஹெப்பல் கெமபாபுரா, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், சைனிஸ், வெஜ்
Address of the listing கோனெனா அகிரஹரா, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing ஃபிரெஜர் டௌன், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், அல்லாத-வெஜ்

You might also like