ఛాబ్రియా టైల్స్

నిర్మాణ పదార్థముల డీలర్స్
 08041517800
5, రమనశ్రీ చైమ్బర్స్‌, గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌, శివాజి నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560051, Karnataka
ఆపోజిట్‌ కనారా బ్యాంక్‌
View Map

సేవలు

Type: టైల్స్
Iron/Steel: నో
Parryware: కిచేన్ సింక్, శావర్ ప్యానల్, ట్యాప్స్, యూరినల్స్, వాశ్ బేసిన్
Products: వాల్ టైల్స్, ఫ్లోర్ టైల్స్, వీత్రీఫీయేద్ టైల్స్, సరమీక్ టైల్స్
Duravit: బాథ్ ట్యూబ్, కిచేన్ సింక్, శావర్ ప్యానల్, టాయ్‌లేట్స్, యూరినల్స్, వాశ్ బేసిన్
Ess Ess: ఫ్లశ్ వాల్వ్స్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, ట్యాప్స్
Jaquar: బాథ్ ట్యూబ్, కిస్టేర్న్, ఫాకేట్స్, ఫ్లశ్ వాల్వ్స్, శావర్ ప్యానల్, ట్యాప్స్
Cera: కిస్టేర్న్, ఫ్లోర్ టైల్స్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, ట్యాప్స్, యూరినల్స్, వీత్రీఫీయేద్ టైల్స్, వాశ్ బేసిన్, వాటర్ క్లోసేట్
Hindware: బాథ్ ట్యూబ్, ఫాకేట్స్, ఫ్లశ్ వాల్వ్స్, సింక్స్, యూరినల్స్, వాశ్ బేసిన్, వాటర్ క్లోసేట్
Johnson: ఫాకేట్స్, కిచేన్ సింక్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, ట్యాప్స్, యూరినల్స్
Simpolo: యూరినల్స్, వీత్రీఫీయేద్ టైల్స్, వాల్ టైల్స్, వాశ్ బేసిన్

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Gandhi Nagar Raj Bhavan Road Prakash Nagar