சாபிரியா டைல்ஸ்

கட்டுமான பொருள் டீலர்கள்
 08041517800
5, ரமனஷிரீ சைம்பர்ஸ்‌, கிரௌண்ட்‌ ஃபிலோர்‌, ஷிவாஜி நகர்‌, பெங்களூர் - 560051, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ கனாரா பேங்க்‌
View Map

சேவைகள்

Type: டைல்ஸ்
Iron/Steel: நோ
Parryware: கிசென் சிங்க், ஷாவர் பேனல், டாப்ஸ், யூரினல்ஸ், வாஷ் பெசின்
Products: வால் டைல்ஸ், ஃபிலோர் டைல்ஸ், வீதிரீஃபீயேத் டைல்ஸ், சரமீக் டைல்ஸ்
Duravit: பாத் ட்யூப், கிசென் சிங்க், ஷாவர் பேனல், டாய்‌லெட்ஸ், யூரினல்ஸ், வாஷ் பெசின்
Ess Ess: ஃபிலஷ் வால்வ்ஸ், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், டாப்ஸ்
Jaquar: பாத் ட்யூப், கிஸ்டெர்ன், ஃபாகெட்ஸ், ஃபிலஷ் வால்வ்ஸ், ஷாவர் பேனல், டாப்ஸ்
Cera: கிஸ்டெர்ன், ஃபிலோர் டைல்ஸ், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், டாப்ஸ், யூரினல்ஸ், வீதிரீஃபீயேத் டைல்ஸ், வாஷ் பெசின், வாடர் கிலாஜிட்
Hindware: பாத் ட்யூப், ஃபாகெட்ஸ், ஃபிலஷ் வால்வ்ஸ், சிங்க்ஸ், யூரினல்ஸ், வாஷ் பெசின், வாடர் கிலாஜிட்
Johnson: ஃபாகெட்ஸ், கிசென் சிங்க், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், டாப்ஸ், யூரினல்ஸ்
Simpolo: யூரினல்ஸ், வீதிரீஃபீயேத் டைல்ஸ், வால் டைல்ஸ், வாஷ் பெசின்

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Gandhi Nagar Raj Bhavan Road Prakash Nagar