సిటి లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
 08322229002
103, కమాత్ సేన్టర్‌, 1స్ట్రీట్ ఫ్లోర్‌, పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా - 403001
నియర్‌ దేమ్పో హౌస్‌

సేవలు

X-Ray: నో
Blood Tests: యేస్
Scan: నో

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Taleigao Panaji Market