હોમેસ્તોપ

Electronics and Home Appliance Stores
 02242492600, 02242492500, 02267718181
 09920211430
ઇનોર્બીત મોલ, શોપર્સ સ્ટોપ લિન્ક રોડ, મલાડ વેસ્ટ, મુંબઈ - 400064, Maharashtra
ઇન ઇનોર્બીત મોલ
View Map

Services

cash, credit card
Products: કિચેન એપ્લિયંક
Accessories & Parts: યેસ
Brands: ફિલિપ્સ, મારફી રિચર્ડ્સ
Types: કાર્પેટ્સ, કર્ટેન્સ, મેટ્રેસેસ
Products: મેટ્રેસેસ
Consumer Durables: યેસ
Services: નો
Stone Art: પેડેસ્ટલ્સ એંડ બેસેસ, પ્લાંટર્સ એંડ અર્ન્સ, સ્કલ્પ્ચર્સ
Type Of Furnishing: બડ કવર્સ, બ્લાઇંડ્સ, કાર્પેટ્સ એંડ રગ્સ, કર્ટેન્સ એંડ ડ્રોપરીસ, મેટર્સ, પિલોસ, સોફા કવર્સ, અફોલ્સ્ટેરી
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Products Other: વાટર પ્યૂરિફાઇર, માઇક્રોવેવ અવન, જૂસ મેકર, ટોસ્ટર, વેકુઅમ ક્લીનર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, વેટ ગ્રાઇંડર
Editor's Note
Homestop: Soft furnishing of all colours and textures to suit all budgets and tastes. Housed in the popular In Orbit Mall, this store has blinds and tassels for the curtains, upholstery and carpets and rugs as well. The display makes it very easy to match and co-ordinate the interiors of your home. The location of the store gives it a constant buzz.

Write Review

You might also like

Nearby Locality Guides

Ghatkopar West Chembur Kurla Fort