ರೋಕ್ಷೆಲ್ ಇನ್

ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
 08041252789, 08065650001
 09900229838, 09008307011
ಎಮ್.ಎಮ್. ರೋಡ್, ಫ್ರೆಜರ್ ಟೌನ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560005, Karnataka
ಬಿಸೈಡ್ ನಾಮಧರಿಸ್ ಫ್ರೆಶ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Type: ಬಜಟ್
Tariff Range: ಬಿಟ್ವೀನ್ ರುಪೀಸ್ 2001 ಎಂಡ್ ರುಪೀಸ್ 3000
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
cash, credit card

ಫೋಟೋಗಳು

Other Branches of Roxel Inn

Near Leela Palace
Airport Road, Bangalore
Near Food Magic Restaurant
Cooke Town, Bangalore
Near ITC Factory
Cox Town, Bangalore
Opposite TGIF
HAL Airport Road, Bangalore
Near Le Meridien Hotel
Sankey Road, Bangalore
Near Ecospace
Sarjapur Ring Road, Bangalore
Near Vivek Nagar Bus Stop
Vivek Nagar, Bangalore

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Commercial Street Dickenson Road St. John's Road Magrath Road