> > Cocktail Lounge

ಕಾಕಟೆಲ್ ಲಾ್ಯಾಊಂಜ್

ಬಾರ್ & ಪಬ್
 08041783333, 08041783355
84, 13ಟಿ.ಹೆಚ್. ಫ್ಲೋರ್‌, ಬರತನ್ ಸೆನ್ಟರ್‌, ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001, Karnataka
ಇನ್ ಬರತನ್ ಸೆನ್ಟರ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Stags Allowed: ಯೆಸ್
Parking: ಫ್ರೀ
Amenities: ಅದರ್
Entry: ಫ್ರೀ
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road