ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್. ಹಾರ್ಡ್‌ವೆರ್

ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
 08025928257
 09945567631
50, ಮೈಸೋರ್‌ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560002, Karnataka
ಆಪೋಸಿಟ್ ವೆಟರನರಿ ಹೋಸ್ಪಿಟಲ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Electrical: ನೋ
Type: ಪೈಪ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಫಿಟಿಂಗ್ಸ್
Products: ಜಿ.ಐ. ಪೈಪ್ಸ್, ಬಾಲ್ ವಾಲ್ಸ್
Hardware: ಯೆಸ್
Repairs & Services: ನೋ
Brands: ಹಿಂಡಸ್ಟ್ಯಾನ್, ಪೆರಿವ್ಯಾರಿ, ಮಾರ್ವೆಲ್
Products: ಬಾಥ್‌ರೂಮ್ ಫಿಟಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾರಿ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ