ಓರಾಯನ್ ಕಾಲ್ ಟೆಕ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 01132043743, 01143632809
ಡಿ-355, 3ಆರ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ್‌, ದಿಲ್ಲಿ - 110092
ನಿಯರ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ್‌ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೆಶನ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Placement: ಯೆಸ್
Courses Offered: ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ವೋಯ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಏಕ್ಸೆನ್ಟ್ ಟ್ರೆನಿಂಗ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಓರಾಯನ್ ಕಾಲ್ ಟೆಕ್