സ്യാമസംഗ് സ്ടോര്

Electronics and Home Appliance Stores
 08041675222, 08041201494
 09591970936
383, 100ഫീട്‌ രോഡ്‌, ഏച്.ഏ.ഏല്. 2ഏന്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ഇന്ദീരാ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560038, Karnataka
അപോജിട്‌ ക്രോമാ
View Map

Services

cash, credit card
Services: സ്യാമസംഗ് ക്യാമെരാ
Accessories: യെസ്
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Accessories & Parts: യെസ്
Used Laptops: യെസ്
Brands: സ്യാമസംഗ്
Eco-Friendly: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Brands: സ്യാമസംഗ്
AC Types: സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ.
Equipment & Supplies: നോ
Brands: സ്യാമസംഗ്
Brands: സ്യാമസംഗ്
Studio: നോ
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Networking Equipment: ഏന്/ഏ
Services: യെസ്
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപ്ലിയംക്
Samsung: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Products: ഏല്.സീ.ഡീ. മനിറ്റര്സ്, പ്രിന്ടര്

Other Branches of Samsung Store

Near Corporation Bank
BTM 2nd Stage, Bangalore
Opposite Big Bazaar
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Indian Oil Petrol Pump
Domlur, Bangalore
Near Brindavan Hotel
HBR Layout, Bangalore
Below Golds Gym
HRBR 1st Block, Bangalore
Near Vijaya Junior College
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Sukh Sagar Restaurant
Koramangala, Bangalore
Near Sukh Sagar Hotel
Koramangala 5th Block, Bangalore

Write Review

User Reviews

Absolutely ridiculous service- no sense of customer satisfaction. This shop should be black listed by Samsung, they are completely spoiling the brand name. Horrible staff and they don't do any follow up. Ended up calling them 30 times over the last month and so and the issue is still not resolved.

Don't buy from this store- any other place where you find samsung products is better.

good store with great collection..price is bit high when compared to sangeeta

This shop sells SECONDHAND products as BRAND NEW. NEVER EVER EVER buy things from this shop. I bought a S3 mobile from this and it stopped working the very next day. When given to Service center the next day, they told that the mobile was serviced by them one month back for water entry issue & the mother board was gone. I asked the shop manager to replace the mobile or give my money back,but never got one. They abused me infront of all customers .I complaint with Samsung directly and even they are saying that they cant replace the mobile. After paying 35K, I got a 3 months used S3 with damaged mother board. I am gonna say, IF YOU WANT TO GET SCREWED ROYALLY, BUY PRODUCTS FROM THIS SHOP.

Regards,
Nikhil.

NEVER VISIT THIS SHOP, if you are looking for a better service/skilled sales team. I was in full good mood to buy samsung phone on samsung showroom and had enquired in almost all shops like universal/sangeetha etc before entering in to samsung showroom. I was looking for someone, who can guide me to buy this phone.But to my surprise, most of them where talking together near billing area.And to my good luck, a lady, Banu came to my help. Assurance: I started asking about mobile and price/offers. To my surprise, she offered me screen gaurd free if i buy samsung-s2. I dont want to buy in universal or sangeetha as there was a little price difference. I went for billing and to my shock, after billing Banu-sales lady says, no offers in ... View More

Very prompt response..
I like this showroom

regards,
Krishnaswamy

You might also like