കനികാ

മാരദി (U/A)
3 ratings3 ratings3 ratings
Cast: ഷരദ് പോംക്ഷെ , സമീത ഷെവലെ , ചൈത്രാലി ഗുപ്തെ , കമലാകര് സാത്പുതെ , ആനംദ കറകറ് , ഫാല്ഗുനി രജനി
Released on:
Genre: ദ്രിലെര്, ഹൌരര്
Director: സംദീപ് മനോഹര്, പുഷ്കര് മനോഹര്
കനികാ, മാരദി movie showtimes in Bangalore

കനികാ Movie Review

The revenge story of ghost directed by Pushkar Manohar, wonderful Performances from Sharad Ponkshe and Smita Shewale. The film thrills and scars audience in theaters with twisted scenes. ...

Read More

Show Timings of the Movie കനികാ on Apr 19, 2024

Write your review for കനികാ Movie

You might also like

Top theatres in Bangalore

More Theatres