ਟੇਕ ਸੇੱਵੀ

Computer Hardware Dealers
 3762301711
 09435051661
ਪੀ.ਆਰ. ਟਾਵਰ, 1ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਲੋਰ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਰੋਡ, ਗਰ ਅਲੀ, ਜੋਰਹਟ - 785001
ਨਿਅਰ ਬੈਂਕ ਅਫ ਬਰੋਦਾ

Services

Products: ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਂਡ ਕੇਸਪਰਸਕੀ
Products: ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Type: ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Networking Equipment: ਏਨ.ਏ.
Used Laptops: ਨੋ
Brands: ਅਕਰ , ਡੈਲ , ਏਚ.ਪੀ. , ਆਈ.ਬੀ.ਏਮ. , ਲਿਨੋਵੋ
Products: ਸੀ.ਏਫ.ਟੀ. ਮਾਨਿਟਰਸ, ਕੀਬੋਰਡ, ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਮਾਨਿਟਰਸ, ਮੋਡੈਮਸ, ਮਾਉਸ, ਪ੍ਰਿਂਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਸਪੀਕਰਸ
Brands: ਅਕਰ, ਲਿਨੋਵੋ, ਡੈਲ, ਏਚ.ਪੀ., ਆਈ.ਬੀ.ਏਮ., ਡੈਲ

Write Review

You might also like

Related Keywords