કાંગારુ કિડ્સ

Play Schools & Day Care
 08025200039,
 09972387501
51, 1સ્ટ્રીટ ક્રોસ, 9ટી.એચ. મેન, એચ.એ.એલ. 3આર.ડી. સ્ટેજ, ન્યૂ ટિપ્પસંદ્રા, ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર - 560075, Karnataka
નિયર બી.એસ.એન.એલ. ઓફિસ

Services

Day Care Centre: નો
Play School: યેસ
Credit Cards Accepted: નો
cash, credit card

Write Review