கன்காரூ கிட்ஸ்

பள்ளிகள் மற்றும் நாள் பாதுகாப்பு விளையாட
 08025200039,
 09972387501
51, 1ஸ்டிரீட் கிராஸ்‌, 9டி.எச். மெய்ன், எச்.எ.எல். 3ஆர்.டி. ஸ்டெஜ்‌, ந்யூ டிப்பசந்திரா, இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌ - 560075, Karnataka
நியர்‌ பி.எஸ்.என்.எல். ஆஃபிஸ்‌

சேவைகள்

Day Care Centre: நோ
Play School: யெஸ்
Credit Cards Accepted: நோ
cash, credit card

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road