હોમેસ્તે

Service Apartments
 09845801237, 09900644488
1093, 19ટી.એચ. એ મેંન, જે.પી નગર 2એન.ડી. ફેજ, બૈંગલોર - 560078, Karnataka
નિયર જે.પી. નગર ક્લબ
View Map

Services

cash, credit card
Type: બજટ, લગ્જરી
Tariff Range: બિટ્વીન રુપીસ 2001 એંડ રુપીસ 3000
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, નો, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Write Review