ஹோமெஸ்தெ

சேவை குடியிருப்புகள்
 09845801237, 09900644488
1093, 19டி.எச். எ மெய்ன், ஜெ.பி நகர்‌ 2என்.டி. ஃபெஜ்‌, பைங்கலோர்‌ - 560078, Karnataka
நியர்‌ ஜெ.பி. நகர்‌ கிலப்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Type: பஜட், லக்ஜரி
Tariff Range: பிட்வீன் ருபீஸ் 2001 எண்ட் ருபீஸ் 3000
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், நோ, விஜா, விஜா இலெக்டிரான்

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road