ಎಮ್3 ಮ್ಯೂಜ಼ಿಕ್ ಎಮ್.ಪಿ.3 ಮುವೀಸ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
 03324621131
ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸ್ ಮಾಲ್, 35 & 36, ಹೀಲಂದ್ ಪಾರ್ಕ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ - 700094, West Bengal
ಇನ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸ್ ಮಾಲ್

ಸೇವೆಗಳು

Products: ಹೋಮ್ ಅನ್ಟೆರ್ಟೆಂಮೆನ್ಟ್
G Hanz: ಬ್ಲೂ-ರೆ ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್
Sansui: ಸಿ.ಡಿ. ಸೀರೀಸ್
Accessories & Parts: ನೋ
Onida: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್
Consumer Durables: ಯೆಸ್
Services: ನೋ
Geepas: ಎಮ್.ಪಿ.3 ಎಂಡ್ ಎಮ್.ಪಿ.4 ಪ್ಲೆಯರ್, ರೆಡಿಯೋ
Panasonic: ಬ್ಲೂ-ರೆ ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್, ಸಿ.ಡಿ. ರೆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರಿಕೋರ್ಡರ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಐ.ಸಿ. ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರಿಕೋರ್ಡರ್, ಮಿನಿ ಹೈ-ಫಿ ಸಿಸಟಮ್, ಎಮ್.ಪಿ.3 ಸಿ.ಡಿ. ರೆಕಿವೆರ್ಸ್
Sony: ಆಡಿಯೋ ಆಕ್ಸ್‌ರೈಸ್, ಬ್ಲೂ-ರೆ ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್, ಸಿ.ಡಿ. / ರೆಡಿಯೋ / ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೆಯರ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ./ಹೆಚ್.ಡಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್, ಹೋಮ್ ಆಡಿಯೋ ಆಕ್ಸ್‌ರೈಸ್, ರೆಡಿಯೋ, ವಾಕ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಮ್.ಪಿ.3
Onkyo: ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್
JBL: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ./ಸಿ.ಡಿ./ಮಿಡಿಯಾ ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್, ಐಪೋಡ್ ಎಂಡ್ ಐಫೋನ್ ಡಾಕ್ಸ್, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್
Samsung: ಬ್ಲೂ-ರೆ ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಮಲ್ಟಿ-ಮಿಡಿಯಾ ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್
Philips: ಬ್ಲೂ-ರೆ ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೆಯರ್, ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಎಮ್.ಪಿ.3 ಎಂಡ್ ಎಮ್.ಪಿ.4 ಪ್ಲೆಯರ್, ರೆಡಿಯೋ
LG: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಸಿಸಟಮ್
NEC: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಎಮ್.ಪಿ.3 ಪ್ಲೆಯರ್, ಪೋರ್ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ