ఎమ్3 మ్యూజిక్ ఎమ్.పి.3 మువీస్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 03324621131
మేట్రోపాలిస్ మాల్, 35 & 36, హీలఁద్ పార్క్‌, కోల్‌కాతా - 700094, West Bengal
ఇన్ మేట్రోపాలిస్ మాల్

సేవలు

Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్
G Hanz: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్
Sansui: సి.డి. సీరీస్
Accessories & Parts: నో
Onida: డి.వీ.డి. ప్లేయర్
Consumer Durables: యేస్
Services: నో
Geepas: ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్, రేడియో
Panasonic: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. రేడియో క్యాసేట్ రికోర్డర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఐ.సి. ఎండ్ క్యాసేట్ రికోర్డర్, మిని హై-ఫి సిసటమ్, ఎమ్.పి.3 సి.డి. రేకివేర్స్
Sony: ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. / రేడియో / క్యాసేట్ ప్లేయర్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, హోమ్ ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, రేడియో, వాక్‌మ్యాన్ ఎమ్.పి.3
Onkyo: సి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్
JBL: డి.వీ.డి./సి.డి./మిడియా ప్లేయర్స్, ఐపోడ్ ఎండ్ ఐఫోన్ డాక్స్, స్పీకర్స్
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్
Philips: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, క్యాసేట్ ప్లేయర్, సి.డి. ప్లేయర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్, రేడియో
LG: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మ్యూజిక్ సిసటమ్
NEC: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఎమ్.పి.3 ప్లేయర్, పోర్ట్యాబ్ల్ డి.వీ.డి. ప్లేయర్

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Garia Bagha Jatin Jodhpur Park Dharmatala Road