ഗീല്മാ

Furniture Shops
 09019454545, 09743466007
241, ബനഷംകരി 3ആര്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560085, Karnataka
നിയര്‌ ദെവെഗൌഡാ പെട്രോല്‌ പമ്പ്‌
View Map

Services

Brands: ഗീല്മാ
Furnishing services: യെസ്
Used Furniture: യെസ്
Repairs: യെസ്
Sales: യെസ്
Furnishings: ഡ്രപ്‌രീസ്, അഫോല്സ്ടെരി
Make: സ്ടീൽ, വൂഡെൻ
Products - Sets: ബെഡ്‌രൂം സെറ്റ്, ഡിനൈംഗ് സെറ്റ്, കിചെൻ സെറ്റ്
Type Of Furniture: ഹോം ഫര്നിചര്, ഇമ്പോര്ടെഡ് ഫര്നിചര്, അഫിസ് ഫര്നിചര്
Products - Storage: ക്യാബിനെട്സ്, ചെസ്ട്, ക്ലഥ്‌ രക്സ്, കബര്ഡ്, ഡ്രെസര്, നൈറ്റ് സ്ടെംഡ്, സൈഡ്‌ബോര്ഡ്, ട്രെസ്, ട്രലീസ്, വര്ഡ്രോബ്സ്
Products - Seating: ബീൻ ബ്യാഗ്‌, ബെംച്, ചെയര്, കമ്പ്യൂറ്റര് ചെയര്സ്, കൂക്, ഫൂറ്റ്‌സ്ടൂൽ, സിറ്റീ, സോഫാ, സ്ടൂൽ
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Accessories: ക്യാംഡ്ല് സ്ട്യാംഡ്സ്, കി ഹോല്ഡര്സ്, വൂഡെൻ വെസെസ്
Products - Surface: ബഡ്, സെംറ്റര് റ്റെബല്, കഫീ റ്റെബല്, കമ്പ്യൂറ്റര് റ്റെബല്സ്, കന്‌ഫരെന്സ് റ്റെബല്സ്, കോര്നര് റ്റെബല്സ്, ഡെസ്ക്, ദീവൻ, ഡ്രെസിംഗ് റ്റെബല്, ഫല്ഡിംഗ് റ്റെബല്, സ്ടഡി റ്റെബല്, വാൾ യൂനിട്സ്, വര്ക് സ്ടെഷന്സ്
Products - Other: കോറ്റ് ഹ്യാംഗര്സ്/സ്ട്യാംഡ്സ്, ഹ്യാംഗിംഗ് ചെയര്സ്, സ്കൂൽ ഫര്നിചര്, സ്വിംഗ്സ്, അമ്ബ്രെലാ
Type: ഹോം ഫര്നിചര്, ഇമ്പോര്ടെഡ് ഫര്നിചര് , അഫിസ് ഫര്നിചര്
cash, credit card

Write Review