ਗੀਲਮਾ

Furniture Shops
 09019454545, 09743466007
241, ਬਨਸ਼ਂਕਰੀ 3ਆਰ.ਡੀ. ਸਟੇਜ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560085, Karnataka
ਨਿਅਰ ਦੈਵੈਗੌਡਾ ਪੇਟ੍ਰੋਲ ਪਮਪ
View Map

Services

Brands: ਗੀਲਮਾ
Furnishing services: ਯੈਸ
Used Furniture: ਯੈਸ
Repairs: ਯੈਸ
Sales: ਯੈਸ
Furnishings: ਡ੍ਰਾਪਰੀਜ, ਅਫੋਲਸਟੇਰੀ
Make: ਸਟੀਲ, ਵੂਡੈਨ
Products - Sets: ਬੈਡਰੂਮ ਸੇਟ, ਡਿਨਾਇਂਗ ਸੇਟ, ਕਿਚੈਨ ਸੇਟ
Type Of Furniture: ਹੋਮ ਫਰਨਿਚਰ, ਇਮਪੋਰਟੈਡ ਫਰਨਿਚਰ, ਅਫਿਸ ਫਰਨਿਚਰ
Products - Storage: ਕੈਬਿਨੈਟਸ, ਚੈਸਟ, ਕਲਾਥ ਰਾਕਸ, ਕਬਰਡ, ਡ੍ਰੈਸਰ, ਨਾਇਟ ਸਟੇਂਡ, ਸਾਇਡਬੋਰਡ, ਟ੍ਰੇਸ, ਟ੍ਰਾਲੀਸ, ਵਾਰਡ੍ਰੋਬਸ
Products - Seating: ਬੀਨ ਬੈਗ, ਬੈਂਚ, ਚੇਅਰ, ਕਮਪਿਊਟਰ ਚੇਅਰਸ, ਕੂਕ, ਫੂਟਸਟੂਲ, ਸਿਟੀ, ਸੋਫਾ, ਸਟੂਲ
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
Accessories: ਕੈਂਡਲ ਸਟੈਂਡਸ, ਕੀ ਹੋਲਡਰਸ, ਵੂਡੈਨ ਵੇਸੈਜ
Products - Surface: ਬਡ, ਸੇਂਟਰ ਟੇਬਲ, ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ, ਕਮਪਿਊਟਰ ਟੇਬਲਸ, ਕਾਨਫਰੇਨਸ ਟੇਬਲਸ, ਕੋਰਨਰ ਟੇਬਲਸ, ਡੈਸਕ, ਦੀਵਨ, ਡ੍ਰੈਸਿਂਗ ਟੇਬਲ, ਫਾਲਡਿਂਗ ਟੇਬਲ, ਸਟਡੀ ਟੇਬਲ, ਵਾਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨਸ
Products - Other: ਕੋਟ ਹੈਂਗਰਸ/ਸਟੈਂਡਸ, ਹੈਂਗਿਂਗ ਚੇਅਰਸ, ਸਕੂਲ ਫਰਨਿਚਰ, ਸਵਿਂਗਸ, ਅਮਬ੍ਰੈਲਾ
Type: ਹੋਮ ਫਰਨਿਚਰ, ਇਮਪੋਰਟੈਡ ਫਰਨਿਚਰ , ਅਫਿਸ ਫਰਨਿਚਰ
cash, credit card

Write Review