கீல்மா

மரச்சாமான்கள் கடைகள்
 09019454545, 09743466007
241, பனஷங்கரி 3ஆர்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பைங்கலோர்‌ - 560085, Karnataka
நியர்‌ தெவெகௌடா பெடிரோல்‌ பம்ப்‌
View Map

சேவைகள்

Brands: கீல்மா
Furnishing services: யெஸ்
Used Furniture: யெஸ்
Repairs: யெஸ்
Sales: யெஸ்
Furnishings: டிராப்‌ரீஸ், அஃபோல்ஸ்டெரி
Make: ஸ்டீல், வூடென்
Products - Sets: பெட்‌ரூம் செட், டினைங்க் செட், கிசென் செட்
Type Of Furniture: ஹோம் ஃபர்னிசர், இம்போர்டெட் ஃபர்னிசர், ஆஃபிஸ் ஃபர்னிசர்
Products - Storage: கேபினெட்ஸ், செஸ்ட், கிலாத்‌ ராக்ஸ், கபர்ட், டிரெசர், நைட் ஸ்டெண்ட், சைட்‌போர்ட், டிரெஸ், டிராலீஸ், வார்டிரோப்ஸ்
Products - Seating: பீன் பேக்‌, பெஞ்ச், செயர், கம்ப்யூடர் செயர்ஸ், கூக், ஃபூட்‌ஸ்டூல், சிடீ, சோஃபா, ஸ்டூல்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Accessories: கேண்டில் ஸ்டேண்ட்ஸ், கி ஹோல்டர்ஸ், வூடென் வெசெஸ்
Products - Surface: பட், செண்டர் டெபல், காஃபீ டெபல், கம்ப்யூடர் டெபல்ஸ், கான்ஃபரென்ஸ் டெபல்ஸ், கோர்னர் டெபல்ஸ், டெஸ்க், தீவன், டிரெசிங்க் டெபல், ஃபால்டிங்க் டெபல், ஸ்டடி டெபல், வால் யூனிட்ஸ், வர்க் ஸ்டெஷன்ஸ்
Products - Other: கோட் ஹேங்கர்ஸ்/ஸ்டேண்ட்ஸ், ஹேங்கிங்க் செயர்ஸ், ஸ்கூல் ஃபர்னிசர், சுவிங்க்ஸ், அம்பிரெலா
Type: ஹோம் ஃபர்னிசர், இம்போர்டெட் ஃபர்னிசர் , ஆஃபிஸ் ஃபர்னிசர்
cash, credit card

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Ulsoor Jaya Nagar 5th Block