വീവെക്സ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08041461905, 08041461925, 08023337876
15/ഏ , പീ എംഡ്‌ ടീ കലനി, ആര്.ടീ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560032, Karnataka
അപോജിട്‌ ആര്.ടീ. നഗര്‌ പോലിസ്‌ സ്ടെഷന്‌
View Map

Services

cash, credit card
Repairs & Services: നോ
Accessories: നോ
Products: ഡസ്ക്‌റ്റപ്, ല്യാപ്‌റ്റപ്
Segment: കമര്ഷൽ, രെസിഡെംഷൽ
Accessories & Parts: യെസ്
Networking Equipment: ഏന്.ഏ.
Usha Lexus: ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, സ്ടീം ആയ്‌രൻ
Used Laptops: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Sales: യെസ്
Services: യെസ്
Videocon: കലര് റ്റെലിവിജൻ, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Butterfly: ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, റ്റെബല് റ്റപ് ഗ്രൈംഡര്
Panasonic: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Sony: ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Philips: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., സ്ടീം ആയ്‌രൻ, വെകുയം ക്ലീനര്
Brands: ഏചറ്റീസി, ഏല്.ജീ., നോകിയാ, സൈമസംഗ്, സനി
Prestige: ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്
Sansui: ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., സ്ലിം ടീ.വീ.
Preethi: ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Orient: സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാൾ ഫ്യാൻ
Godrej: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Brands: എയര്‌ടെൽ ഡീ.ടീ.ഏച്., ബിഗ് ടീ.വീ. ഡീ.ടീ.ഏച്., ഡിഷ് ടീ.വീ., റ്റാറ്റാ സ്കൈ, വിഡിയോകൻ ഡീ2ഏച്
Products: ഹോമ്‌ ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപൽഇംക്
Brands: എക്വാ ഗാര്ഡ്, എക്വാ സ്ടാര്‌, കിൻസ്ടെര്, കെന്ട് ആര്.ഓ., ഉഷാ
Toshiba: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ.
Crompton Greaves: സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ആയ്‌രൻ, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാൾ ഫ്യാൻ
Whirlpool: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫായര്
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
LG: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., സെമി അറ്റോമെറ്റിക് വാഷിംഗ് മഷീന്, വെകുയം ക്ലീനര്
Brands: ബ്ലൂ സ്ടാര്‌, ഹെയര്, ഏല്.ജീ., ഓ ജെനരൽ, ഓനിഡാ, സൈമസംഗ്, വോല്ടാസ്, വര്‌പൂൽ
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.
Bajaj: സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാൾ ഫ്യാൻ
Brands: അകര് , ഡെൾ , ഏച്.പീ. , ലെനോവോ , സനി , തോഷിബാ
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്

Other Branches of Viveks

Beside HDFC Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Axis Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 2nd Phase, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 5th Phase, Bangalore
Near IBP Petrol Pump
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Near Jaya Nagar 3rd Block Bus Stop
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Opposite KSRTC Central Office
K.H Road, Bangalore
Opposite Raheja Arcade
Koramangala, Bangalore

Write Review

You might also like