നെത്ഫീരെ

Telecom and Internet Service Provider
 08122151312, 07200050150
5-ബീ, കോലചി കോവില്‌ , കീലമ്പക്കം, ഊരപക്കം, ചെന്നയി - 603201, Tamil Nadu
ഊരപക്കം

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: നോ
Brands: നീറ്റ്‌ഫര്
Services: ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് ഡെറ്റാ , ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് ഹോം, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് അഫിസ്, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ്
Products & Services: ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് ഹോം, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് അഫിസ്

Write Review

User Reviews

the speed is always good.....,!
I have used their internet plan of 2 Mbps at INR 700 and I am loving it so far.
Very competitive and fast internet speeds.
good internet connection....,
internet services is best....
Good customer service.
I recommend to you to get their connection.
Very Nice Custom Support....,
Hello everyone, I would like to share my experience using Netfire broadband.
Net fire installation process was pretty fast.
Show All (58)

You might also like