ਕੀੱਦੀਏਸ ਵਰਲਡ

Montessori and Kindergarten
 03324226969
 09836836836, 09433368762
ਪੀ-17-114/ਏ, ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਸਕਿਮ, ਲੇਕ ਗਾਰਡੈਨਸ, ਕੋਲਕਾਤਾ - 700045, West Bengal
ਨਿਅਰ ਲੇਕ ਗਾਰਡੈਨਸ ਸੁਪਰਮੈਰਕੇਟ

Services

Day Care Centre: ਯੈਸ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Play School: ਯੈਸ
cash, credit card

Write Review