కీద్దీయేస్ వర్ల్డ్

మాంటిస్సోరి మరియు కిండర్గార్టెన్
 03324226969
 09836836836, 09433368762
పి-17-114/ఎ, సి.ఐ.టీ. స్కిమ్‌, లేక్‌ గార్డేన్స్, కోల్‌కాతా - 700045, West Bengal
నియర్‌ లేక్‌ గార్డేన్స్ సుపరమార్కేట్

సేవలు

Day Care Centre: యేస్
Credit Cards Accepted: నో
Play School: యేస్
cash, credit card

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Jodhpur Park New Alipore Alipore Lake Market