பெகோஸ் பப்

உணவகம்
4.5
Address of the listing ரெஸ்ட் ஹௌஸ்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், பார்பெக்யூ
3.5
Address of the listing கோரமங்கலா 7டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், கஜேரேடி, மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing தெவன ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், ஃபாஸ்ட் ஃபூட்,கேடி ரோல்ஸ்
2.5
Address of the listing ஜெ.பி நகர்‌ 6டி.எச். ஃபெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், சைனிஸ்

எ.எல்.-பெக்

உணவகம்
3.5
Address of the listing ராஜாஜி நகர்‌ 6டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், பிர்‌யானி, சைனிஸ், இன்டியன்‌

பாலாஜிஸ்

உணவகம்
2.0
Address of the listing பி.டி.எம். 2என்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்,சௌத் இன்டியன்‌
4.0
Address of the listing ரெசிதென்ஸி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்
4.0
Address of the listing பன்னெரகட்டா ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌
4.0
Address of the listing பானசவாடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்

சிலி பெபர்

உணவகம்
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
3.5
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌, கெபப்ஸ்
3.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய், வெஜ், யெஸ்
Address of the listing டிகெனஸன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Non AC Restaurant,South Indian Restaurant
Address of the listing மெஜெஸ்டிக், பெங்களூர்
Services provided by the listing Non AC Restaurant,North Indian Restaurant
1.0
Address of the listing காந்தி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்,சௌத் இன்டியன்‌
Address of the listing இம்ஃபேண்டிரி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்,சௌத் இன்டியன்‌
Address of the listing பிரிகெட் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing பீன்யா இன்டஸ்டிரியில்‌ ஏரியா, பெங்களூர்
Services provided by the listing Non AC Restaurant,North Indian Restaurant

வ்ய்பவா

உணவகம்
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்
3.5
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலபில், எஸ், சின்ஸ்,மல்டி-சைசிங்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

மேலும் காண்க

Coffee Shop உள்ள Bangalore Ice cream Shop உள்ள Bangalore Sweet Shop உள்ள Bangalore