பிஜா ஹட்

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, ஃபாஸ்ட் ஃபூட்
3.5
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Non AC Restaurant,North Indian Restaurant
3.5
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, மல்டி-கூசிந்ய்
5.0
Address of the listing சரஜபுர் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, 1 பிஜா, அல்லாத-வெஜ்

கே.எஃப்.சி.

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, அமெரிகன், பர்கர்ஸ்
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, பிஜா, அல்லாத-வெஜ்

சிலி பெபர்

உணவகம்
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
4.0
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing எஸ், நாட் அவைலபில், நோ, பிஜா, நன்-வெக்
1.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், அந்திரா, சைனிஸ்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், மல்டி-கூசிந்ய்
3.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், நோ
5.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing எஸ், நாட் அவைலபில், நோ, சின்ஸ், நன்-வெக்
Address of the listing சர்ஜாபுர் ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
5.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, செட்டீனத், கெரலிட்

யோ! சைனா

உணவகம்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, சைனிஸ்
4.0
Address of the listing பெலிலன்துர் ஆஉடர் ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, நோர்த் இன்டியன்‌
4.0
Address of the listing பெலிலன்துர் ஆஉடர் ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோர்த் இன்டியன்‌, சீஃபூட்

லா செஸ

உணவகம்
1.0
Address of the listing சரஜபுர் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்
Address of the listing ராஜமஹல் விலாஸ் 2என்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், மல்டி-கூசிந்ய்

You might also like