பிஜா ஹட்

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், ஃபாஸ்ட் ஃபூட்
3.5
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
5.0
Address of the listing சரஜபுர் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, 1 பிஜா, அல்லாத-வெஜ்

கே.எஃப்.சி.

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், அமெரிகன், பர்கர்ஸ்
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், பிஜா, அல்லாத-வெஜ்
3.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஹாய் ரீஸ், யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்,நோர்த் இன்டியன்‌

சிலி பெபர்

உணவகம்
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
1.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், அந்திரா, சைனிஸ்
4.0
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing எஸ், நாட் அவைலபில், நோ, பிஜா, நன்-வெக்
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், முகிலை
Address of the listing ஆர்.டி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், தை, அல்லாத-வெஜ்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,யூரோபியன்
4.0
Address of the listing பெலிலன்துர் ஆஉடர் ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோர்த் இன்டியன்‌, சீஃபூட்
5.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலபில், நோ, எஸ், சின்ஸ், நன்-வெக்
Address of the listing சர்ஜாபுர் ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், இன்டியன்‌, அல்லாத-வெஜ்

யோ! சைனா

உணவகம்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, சைனிஸ்
5.0
Address of the listing மஹாதெவபுரா, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing வை-ஃபி ஜோன், நோ, யெஸ், குஜராதி, மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், நோ, யெஸ், நோர்த் இன்டியன்‌

You might also like