எகோ

உணவகம்
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்,பூல் ஏரியா, யெஸ், நோ
2.0
Address of the listing பிரிகெட் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, காண்டினெண்டல்

ஏம்னெசியா

உணவகம்
Address of the listing ரெசிதென்ஸி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், கெர்‌பீன்

லி பாண்ட்

உணவகம்
Address of the listing ஃபிரெஜர் டௌன், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மெடிடெரேந்யின், நன்-வெஜ்
4.5
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், சைனிஸ்
3.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்,டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், நோ
3.0
Address of the listing கனிங்கேம் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing அல்லாத-வெஜ் ஃபூட் கெடரிங்க்

சிடி பார்

உணவகம்
4.0
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, கெபப்ஸ்
Address of the listing கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், காண்டினெண்டல்

செங்கதம்

உணவகம்
Address of the listing ரெசிதென்ஸி ரோட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing Nightclub

டிரோயிகா

உணவகம்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், வை-ஃபி ஜோன், யெஸ், கோஸ்டல்
Address of the listing டோமிலுர், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், யூரோபியன், கிரில்

இதேகா

உணவகம்
Address of the listing ரெசிதென்ஸி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், நோ, மெடிடெரேந்யின்
Address of the listing கோரமங்கலா 7டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், நோ, யூரோபியன்

கெஃபெ ஏஜர்

உணவகம்
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Restaurant

பாபா தா தபா

உணவகம்
Address of the listing ரெசிதென்ஸி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மெடிடெரேந்யின்
Address of the listing ஜெ.பி நகர்‌ 2என்.டி. ஃபெஜ்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், வை-ஃபி ஜோன், யெஸ், நோ
Address of the listing கோரமங்கலா, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், காண்டினெண்டல்
Address of the listing பிரிகெட் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், நோ, அமெரிகன், ஏசியன்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, அமெரிகன், ஏசியன்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

மேலும் காண்க

Coffee Shop உள்ள Bangalore Ice cream Shop உள்ள Bangalore Sweet Shop உள்ள Bangalore