విజయ్ కాంట్ర్యాక్టర్స్ Owner Verified Listing

బాత్రూమ్ అమరికలు మరియు వైద్య డీలర్స్
 08040911758
 09740141571, 08892267755
47, మూర్ రోడ్, ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌ - 560005, Karnataka
ఆపోసిట్ అన్నా సవమి స్కూల్
View Map

సేవలు

Credit Cards Accepted: నో
Types: పేంటింగ్ కాంట్ర్యాక్టర్
cash, credit card
Parryware: బాథ్ ట్యూబ్, కిస్టేర్న్, క్లాజేట్ సీట్ కవర్, కిచేన్ సింక్, ల్యాబ్ సింక్, ప్రెశర్ పంప్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, సోప్ ట్రే, టాప్స్, టాయ్‌లేట్ పేపర్ హోల్డర్, యూరినల్స్, వ్యానటి క్యాబిన్స్, వాశ్ బేసిన్, వాటర్ క్లాజేట్
Services: కమర్శల్ కాంట్ర్యాక్టర్, రేసిడేంశల్ కాంట్ర్యాక్టర్
Bagno Design: బాథ్ ట్యూబ్, ఫ్లోర్ టైల్స్, ఫ్లశ్ వాల్వ్స్, కిచేన్ సింక్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, స్టీమ్ రూమ్, టాయ్‌లేట్స్, వ్యానటీస్, వీత్రీఫీయేద్ టైల్స్, వాశ్ బేసిన్
Cera: బాథ్ ట్యూబ్, కిస్టేర్న్, క్లాజేట్ సీట్ కవర్, ఫ్లోర్ టైల్స్, హైలైటర్, కిచేన్ సింక్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, టాప్స్, యూరినల్స్, వీత్రీఫీయేద్ టైల్స్, వాశ్ బేసిన్, వాటర్ క్లాజేట్
Hindware: బాథ్ ట్యూబ్, బీదేత్స్, కిస్టేర్న్, క్లాజేట్ సీట్ కవర్, ఫాకేట్స్, ఫ్లశ్ వాల్వ్స్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, సింక్స్, స్టీమ్ రూమ్, యూరినల్స్, వాశ్ బేసిన్, వాటర్ క్లాజేట్
Services: ప్లమ్బింగ్ ఎండ్ స్యానిటరి కాంట్ర్యాక్టర్స్

ఫోటోలు

వ్యాపారం వివరణ

We work for your sweet dream to come true. Building Contractacts Residential Painting Best quality of Paints Plumbing, Tile Fixing, Tiles Fixing, Tiles Polishing, Wood Polish

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

Prasad 9535519992 - nirmal contructions
Dear sir, We are one of the finest building material suppliers in bangalore called Nirmal constructions. We will be pleased to serve the building materials throughout the building construction with Pleasre and accuracy. We do have our own trasport and contaract with the crusher and Sand loads.
Designs 2 Win is a best designing company where they give good web services for low of cost with best quality.

బాత్రూమ్ అమరికలు మరియు వైద్య డీలర్స్ సమీపంలోని విజయ్ కాంట్ర్యాక్టర్స్

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Commercial Street Dickenson Road St. John's Road Magrath Road
*ఈ పేజీలోని కంటెంట్ ధన్యవాదాలు యజమాని ద్వారా సమర్పించబడింది. AskLaila, లేదా ప్రదర్శించబడుతుంది సమాచారం యొక్క ప్రామాణికతను కోసం చేసిన వాదనలు బాధ్యులు ఉండదు.