రాగ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, ముఘ్లై

లజీజ్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఇన్డియన్‌, ముఘ్లై

ఉమేర్కోత్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, అవధి, ముఘ్లై

లజీజ్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 1స్ట్రీట్ బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ముఘ్లై, మల్టి-కూసిన్
4.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, ముఘ్లై,నోర్థ్ ఫ్రంటియర్

ద్ ముగల్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing హెచ్.ఎ.ఎల్. అయర్‌పోర్ట్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, ముఘ్లై, నన్-వేజ్

శేజన్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing లావేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, కాంటినేంటల్

బి.టీ.డి.టీ.

కాఫీ షాప్
3.5
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్ , యేస్, చైనిస్, కాంటినేంటల్

బేగుమ్స్ బీరీయని

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing న్యూ థిప్పాసన్ద్ర, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, బిర్‌యాని, ఇన్డియన్‌

లా జవాబ్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్ 1స్ట్రీట్ స్టేజ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఇన్డియన్‌, ముఘ్లై

ఖన్సమా

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing విట్టల్ మల్ల్యా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, ముఘ్లై, మల్టి-కూసిన్

గబ్బర్ర్స్ కిచేన్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నో, ముఘ్లై, నోర్థ్ ఇన్డియన్‌, నన్-వేజ్

ఎ.ఎల్.-బక్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, ఇన్డియన్‌, కేబబ్స్
Address of the listing స్ట్రీట్. మార్కస్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,వై-ఫి జోన్, యేస్, నో, ముఘ్లై
Address of the listing జయా నగర్‌ 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, కేబబ్స్, ముఘ్లై
Address of the listing ఇలేక్ట్రానిక్‌ సిటి ఫేజ్‌ 1, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, హ్య్దేరబది, ముఘ్లై

హీరా రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 3ఆర్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, ముఘ్లై, మల్టి-కూసిన్
Address of the listing కదుగోడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, ముఘ్లై
Address of the listing ఐ.టీ.పి.ఎల్., బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 1 చైనిస్, ముఘ్లై

లజీజ్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఇన్డియన్‌, ముఘ్లై

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop