హల్లీమనే

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌

న్యూ శాంతి సాగర్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌

ఇయర్ మేస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్
3.0
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

విద్యార్థి భావన్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

దల్ రోతి

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, మల్టి-కూసిన్

నలపకా హోటల్‌

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing రజజి నగర్‌ 1స్ట్రీట్ బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, నోర్థ్ కర్నతకా, వేజ్

రాజవర్ధన్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 9టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మహరశ్త్రీయన్, వేజ్

భవ్య దర్శిని

రెస్టారెంట్
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్
Address of the listing అశ్వథ్ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఇడలిస్ ఎండ్ డోజేస్, వేజ్
Address of the listing హెచ్.బి.ఆర్. లేయావుట్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, మల్టి-కూసిన్

తవా

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 1స్ట్రీట్ బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, నోర్థ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

వైశాలి

రెస్టారెంట్
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

స్వాతి సాగర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జె.పి నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్ , నో, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

ఆరాధనా

రెస్టారెంట్
Address of the listing మారుథిసేవా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఇన్డియన్‌, వేజ్

జోవర్ భక్రి

రెస్టారెంట్
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

శ్రి ఉఫహర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోటోంపేట్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌
Address of the listing కోటోంపేట్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

వ్య్భవా

రెస్టారెంట్
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Indian restaurant Ac restaurant Multi-cuisine restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop