ਆਈਨੋਕਸ

Movie Theatre
 08026590300
ਬੈਂਗਲੋਰ ਸੇਂਟ੍ਰਲ-2, 5ਟੀ.ਏਚ. ਫਲੋਰ, 45ਟੀ.ਏਚ. ਕ੍ਰਾਸ, ਜੇ.ਪੀ ਨਗਰ 2ਏਨ.ਡੀ. ਫੇਜ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560078, Karnataka
ਇਨ ਬੈਂਗਲੋਰ ਸੇਂਟ੍ਰਲ-2
View Map

Services

cash, credit card
Reservation Number: 41128888
Multiplex: ਯੈਸ
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ

Write Review

You might also like