பிலெனெட் கிட்ஸ்

பள்ளிகள் மற்றும் நாள் பாதுகாப்பு விளையாட
 08041536695
308, ஃபிலோரென்க் ஹை ஸ்கூல்‌, 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பசாவெஷ்வாரா நகர்‌ 3ஆர்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர் - 560079, Karnataka
அருகில் மதர் கிலினிக்‌
View Map

சேவைகள்

Play School: யெஸ்
எடிட்டர் குறிப்பு
Planet Kids: Children are exposed to and encouraged to explore layered environments to facilitate learning. At Planet Kids, teachers are qualified and select activities for children based on their observations on the child

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahalakshmi Layout Basaveshwara Nagar Magadi Main Road Yelahanka